Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση ελήφθη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για παράταση ανάρτησης Β' φάσης Κτηματολογίου. Αναμένεται ανταπόκριση Υπουργών και Κτηματολογίου.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 11η/18-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αριθμ. Απόφασης 97/2016

ΘΕΜΑ

«Λήψη απόφασης για την παράταση ανάρτησης της β΄ φάσης του κτηματολογίου στο Δήμο Κρωπίας.»

Στο Κορωπί σήμερα στις 18η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με αριθμ. Πρωτ. 5795/14-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης Πρόεδρος
 2. Αδάμ Ελένη Γραμματέας
 3. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου Αντιπρόεδρος
 4. Ντούνης Ανδρέας
 5. Γρίβας Θεόδωρος
 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 7. Γιαννάκος Νικόλαος
 8. Πιέτρης Δημήτριος
 9. Πολίτης Παναγιώτης
 10. Λέκκας Δημήτριος
 11. Μάλλιου Αδαμαντία
 12. Ντούνης Σταμάτιος
 13. Κιούσης Κωνσταντίνος
 14. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 15. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 16. Αθανασίου Στέλλα
 17. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
 18. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 19. Κιούση Αθηνά
 20. Κερασιώτης Διονύσιος
 21. Πρόφης Θωμάς
 22. Δήμα Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
 2. Γκίκας Γεώργιος του Νικ
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 5. Δήμας Γεώργιος
 6. Αθανάτου-Παπακωνσταντίνου Ελένη
 7. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 8. Βράχας Ανδρέας

(Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Λειβαδίτου Αγγελική
 2. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
 3. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

(Προσήλθαν μετά την ψήφιση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος)

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33 παρευρίσκονται οι 22 o Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερησίας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ανάρτησης της β΄ φάσης του κτηματολογίου στο Δήμο Κρωπίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του 1ου E.Η.Δ. θέματος της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμό πρωτ. 5895/2016 εισήγηση του Γρ. Δημάρχου η οποία έχει όπως παρακάτω:

Όπως είναι γνωστό στο Δήμο μας έχει γίνει ανάρτηση της β΄ φάσης του κτηματολογίου, για ενημέρωση των πολιτών και υποβολή τυχόν ενστάσεων, η οποία λήγει την 30η Απριλίου 2016.

Επειδή: 1) Οι επιστολές που απεστάλησαν στους ιδιοκτήτες, έφθασαν με μεγάλη καθυστέρηση ενώ κάποιες εξ’ αυτών δεν έχουν παραληφθεί ακόμα από τους ιδιοκτήτες, 2) τα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι πολλά, μεγάλα και ποικιλόμορφα, 3) ο αριθμός των πολιτών που πρέπει να εξυπηρετηθούν είναι πολύ μεγάλος 4) ο χρόνος που έχει οριστεί σε συνάρτηση με τα ανωτέρω είναι πολύ μικρός, και 5) ο χρόνος λήξης της ανάρτησης ταυτίζεται με τον εορτασμό του Πάσχα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο μηνών, ήτοι η ανάρτηση και η υποβολή των ενστάσεων να λήξει την 30η Ιουνίου 2016.

Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, την οποίαν αιτήθηκε ο Δήμος, όπου εκπρόσωποι της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ενημέρωσαν μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους αναφορικά με τα θέματα του κτηματολογίου.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Διευκρινήσεις έδωσε ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την παράταση να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο μηνών, ήτοι η ανάρτηση και η υποβολή των ενστάσεων να λήξει την 30η Ιουνίου 2016, και καλεί τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:

1. Την με αριθμό πρωτ. 5895/2015 εισήγηση του Γρ. Δημάρχου.

2. Την Εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Β) Προτείνει την παράταση ανάρτησης της β΄ φάσης του κτηματολογίου στο Δήμο Κρωπίας τουλάχιστον για δύο μήνες , ήτοι η ανάρτηση και η υποβολή των ενστάσεων να λήξει την 30η Ιουνίου 2016.

Η αναγκαιότητα παράτασης προκύπτει από τους παρακάτω λόγους:

 • Οι επιστολές που απεστάλησαν στους ιδιοκτήτες, έφθασαν με μεγάλη καθυστέρηση ενώ κάποιες εξ’ αυτών δεν έχουν παραληφθεί ακόμα από τους ιδιοκτήτες.
 • Tα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι πολλά, μεγάλα και ποικιλόμορφα.
 • O αριθμός των πολιτών που πρέπει να εξυπηρετηθούν είναι πολύ μεγάλος.
 • O χρόνος που έχει οριστεί σε συνάρτηση με τα ανωτέρω είναι πολύ μικρός.
 • O χρόνος λήξης της ανάρτησης ταυτίζεται με τον εορτασμό του Πάσχα.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαιρίνας Θεοφάνης

 

Η Γραμματέας

Ελένη Αδάμ

 

Tα Μέλη

Ντούνης Ανδρέας

Γρίβας Θεόδωρος

Κορωνιάς Αντώνιος

Γιαννάκος Νικόλαος

Πιέτρης Δημήτριος

Πολίτης Παναγιώτης

Λέκκας Δημήτριος

Μάλλιου Αδαμαντία

Ντούνης Σταμάτιος

Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου

Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία

Κιούσης Κων/νος

Μιχαιρίνα Δήμητρα

Γκοτζαμάνης Λάμπρος

Αθανασίου Στέλλα

Λειβαδίτου Αγγελική

Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική

Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα

Κιούση Αθηνά

Κερασιώτης Διονύσιος

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Αύγουστος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό