Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Για την 19η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Κορωπί, 6-07-2018
Αρ. Πρωτ.:10568
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 19η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην  τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 10η   Ιουλίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον  ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κρωπίας ο οποίος θα συμμετέχει  σε ομάδα εργασίας, η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε με την 44/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου και αφορά στην σύσταση Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Δανείων, με  συνεταιριστικής μορφή.
2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2014» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 27/2014).
3. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2015» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 52/2015).
4. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Έργο μετατόπισης τμημάτων αγωγών του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης στο Κορωπί λόγω κατασκευής των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 45/2015).
5. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Μικρά τεχνικά έργα 2016» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 1/2016).
6. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή οδών 2014» (ΤΥ/12/2016).
7. Έγκριση του από 25-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, που αφορά στην απευθείας αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Νικολού Ελευθερίας στο ΟΤ302 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Κορωπίου.
8. Περί έγκρισης πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως  Δήμου  Κρωπίας  στα  ΟΤ439-435.
9. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για την εργασία  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 – ΤΜΗΜΑ 1».
10. Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5003414 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
11. Καθορισμός αμοιβής  Δικηγόρου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων – σύσταση αναγκαστικής δουλείας περιορισμένου χρόνου στη θέση   «ΧΑΜΟΛΙA» του Δήμου Μαρκοπούλου.
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (I).
13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (II).
14. Λήψη απόφασης για την λύση της μίσθωσης ακινήτου στον Κίτσι που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Κρωπίας και των Χρήστου και Μαρίας Πριόβολου.
15. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης. (Ι)
16. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης. (ΙΙ)
17. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης. (ΙΙΙ)
18. Περί τροποποίησης της 168/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με αντικατάσταση των αναφερόμενων  σε αυτήν ποσών.
19. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ενός πεύκου, στη διασταύρωση Μεγαλουπόλεως και Νικηταρά στη Σκάρπιζα Κορωπίου.
20. Λήψη απόφασης για χορήγηση στους ενδιαφερόμενους έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Μαρίνας.
21. Λήψη απόφασης για την παρουσίαση της λυρικής τραγωδίας «Τραχίνιες» του Σοφοκλή στο θέατρο της Δεξαμενής του Δήμου.
22. Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 


Κοινοποίηση
1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εσωτερική Διανομή
1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Σεπτέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό