Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΆΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ 1ης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1/2017
 Πλήρωση πρώτης ( 1ης ) διαδικασίας Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας ΄΄

Ο Δήμαρχος Κρωπίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ. : οικ. 3948/6-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών (τμήμα προσωπικού ΟΤΑ)

2. Το κατεπείγον έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Α.Π.10836/4043/09-02-2017 με θέμα (Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017)

3. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής» για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

5. Την υπ΄ αριθμ. 81/2017 απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τριών (3) μηνών δέκα εννιά (19) ατόμων για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, κλάδου ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας & ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας .

6. Την με αριθμ. πρωτ. 35729/13438 στις 17-05-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

7. Tο Ν. 4325 (Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.), ΦΕΚ 47/11-05-2015 άρθρο 41 παρ.1. α. και 2.

8. Το άρθρο 41 παρ. 2 του ΦΕΚ 47τ. Α΄/11-5-2015 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην πυρασφάλεια, να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα και με το 1.α. παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου του Ν.4057/2012 ο οποίος και τροποποιήθηκε, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπου και αντικαταστάθηκε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη της πρώτης (1ης ) διαδικασίας, εννέα (9) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και έναν (1) ΔΕ Οδηγό Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νομού Αττικής, και

συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρμόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 ή 180) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη ΤΡΙΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση ανεργίας

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Επισημαίνετε ότι για τους υποψήφιους ΔΕ Οδηγούς, στα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός των ανωτέρω, είναι και η άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω.

Η παρούσα να αναρτηθεί:

α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας, β) στο κατάστημα του ΚΕΠ Κορωπίου και γ) στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Αύγουστος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό