Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Για την 9η/2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Κορωπί, 28-04-2017
Αρ. Πρωτ.:7315
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:
Το Δήμαρχο  Δήμου  Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                Για την 9η/2017 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην  τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την    2η  Μαΐου   2017 ημέρα   Τρίτη    και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
2. Κήρυξη  απαλλοτρίωσης  του χώρου για την κατασκευή των  έργων  του  αγωγού  προσαγωγής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων  (Κ.Ε.Λ.)  Κορωπίου – Παιανίας, στο  νοτιανατολικό  όριο  του  αεροδρομίου  Ελ. Βενιζέλος  , στη  θέση  Βαραμπάς-Πηγάδι  Ζήκου   του Δήμου  Παιανίας ,  για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση  ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας».
3. Τρόπος εκτέλεσης έργων του Τ.Π έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης για την Προμήθεια και εγκατάσταση  αυτοματοποιημένων αντλιοστασίων και του τρόπου εκτέλεσής της.
5. Λήψη απόφασης - αίτησης παραχώρησης  δικαιώματος  απλής χρήσης χερσαίου χώρου λιμένα στη θέση Χαμολιά από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης ακινήτου με σκοπό την λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιοανατολικής  Αττικής και Νότιας Αθήνας.
7. Tροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 (4).
8. Συμπλήρωση της 77/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Κατανομή  επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ  ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο από 1/1/2017 έως 31/3/2017.
10. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2017. 
11.  Αποδοχή ή μη της γνώμης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 7/5.4.2017 πρακτικό της που αφορά στο υπ’ αριθμ. 2710/14.2.17 αίτημα του κ. Τσιαχρή Ειρηναίου-Χρυσοβαλάντη.                                                 
12. Περί επιστροφής χρημάτων συνολικού ποσού 248,04 ευρώ λόγω διπλοπληρωμής λογ/σμού   Ύδρευσης.
13.  Περί επιστροφής χρημάτων συνολικού ποσού  97,32 ευρώ λόγω διπλοπληρωμής λογ/σμού   Ύδρευσης.
14. Περί επιστροφής χρημάτων συνολικού ποσού  70,59 ευρώ λόγω διπλοπληρωμής λογ/σμού    Ύδρευσης.
15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κο Φουστέρη  Γεώργιο.
16. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης.
          & διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς λογαριασμούς
          ύδρευσης
17. Περί διαγραφής  ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
18. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κινητής καντίνας στην οδό Παπαγιανοπούλου  σε ιδιόκτητο χώρο.
19. Τροποποίηση και συμπλήρωση στοιχείων της υπ΄αριθμ. 80/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σχετικά με την πράξη ΄΄ Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας ΄΄ με κωδικό ΟΠΣ 5003414 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Αττική 2014-2020) και καθορισμός ειδικοτήτων.
20. Καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωμένων εκτάσεων στη θέση ‘Πάτημα’.
21. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε ημερίδα την 7/5/2017.
22. Περί συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση του Μουσείου Παράδοσης και Τέχνης Αγγελικής Τσεβά με θέμα:  «Παραδοσιακά Ελληνικά Σύμβολα και η ερμηνεία τους» από 24 έως 28 Μαΐου 2017.
23. Έγκριση της εκδήλωσης  βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και της ηχητικής κάλυψης.
24. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κρωπίας σε πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς.
25. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους πολίτες και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
26. Καθορισμός εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στην Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός Δήμου Κρωπίας

                                                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΑΚΟΣ     
       
           


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 
         Κοινοποίηση
1. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ
         Εσωτερική Διανομή
1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Ιούνιος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
  

  

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό